Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vytápění a ohřev vody - energie

Katalog nápadů pro domy

Hledáte podnětnou inovaci nebo nový nápad do výroby nebo do obchodu?

DŮM VAULT

ID: #CZ00052
Vloženo: 01.01.2017
Hodnocení:

Technický název: Bezpečný dům krytý klenbou

Autor: Petr Šťastný

POPIS:

Budují se obvykle stavby tradičním způsobem z kamene, dřeva a z cihel. V případě vichřice nebo…

Budují se obvykle stavby tradičním způsobem z kamene, dřeva a z cihel. V případě vichřice nebo zemětřesení se pak tyto stavby rozpadnou na jednoduché drobné části a stavební prvky, které po zřícení vytvoří kompaktní hmotu s žádným nebo malým počtem dutin, které by umožnily přežití obyvatel domu. Zničující účinek je ještě umocněn tvarovým, obvykle krabicovým provedením staveb. Záchrana zasypaných obyvatel je tím velmi časově omezena, protože odstranění trosek je velmi zdlouhavé. Běžná provedení staveb nemohou odolat vichřicím především z důvodu velkého aerodynamického odporu a působením síly větru na velké rovné plochy. Stejně tak nejsou používány vhodné stavby odolné sesuvům půdy na svazích nebo v zátopových oblastech v blízkosti vodních toků.

Pod pojmem „bezpečný dům“ rozumíme dům odolný, soběstačný, ekologický, nízkoenergetický i nízkonákladový. Takový dům musí splňovat mnoho různorodých vlastností, které pokud by měly být řešeny v individuálním stavebním projektu, tak by vedly k neřešitelným rozporům a mimořádným nákladům. Vývoj takového domu vyžaduje práci zkušeného týmu odborníků z různých profesí, zapojení erudovaných výrobních firem a dostatečnou dobu na prověření variant řešení. Pouze odzkoušené a sériově vyráběné komponenty domu mohou zaručit jejich přijatelnou cenu a odpovídající využití. Jednotlivé části domu musí spolu inteligentně spolupracovat, měly by být stavebnicového charakteru.

Bezpečnost obydlí, důležitá pro klid a pohodu obyvatel, ale někdy i pro jejich zdraví, soběstačnost nebo vůbec přežití, může být narušena několika základními způsoby:
a) mimořádná havárie v okolí domu (zamoření ovzduší, požár, výpadky proudu apod.)
b) živelná plošná pohroma (vichřice, povodně, sněhové kalamity)
c) obecný nedostatek energií a vody a jejich prudké zdražování
d) nárůst kriminální a teroristické činnosti
e) ztráta či podlomení vlastního zdraví a pohyblivosti.

Bezpečné stavby lze ale uplatnit i v jiných mimořádných podmínkách:
- v tropických oblastech, kde mohou být částečně kryty zemí a doplněny chladícím systémem
- v záplavových oblastech, kdy je možno celou stavbu dočasně vyzvednout nad úroveň hladiny vody (mechanické zvedáky na patkách nebo trnech), popř. řešit jako plovoucí na vaně
- v polárních oblastech, s odolností větru, ledu a sněhovým vánicím
- do rizikových oblastí ohrožených mimořádnými událostmi - stavby jsou odolné proti vloupání, rabování, destrukci, výbuchům plynu a bomb, po zasypání i radioaktivnímu záření, střelám ap.)
- do chudých a rozvojových oblastí, protože jsou rychle sestavené, levné, lze zaměstnat místní neškolené pracovníky
- při mimořádných situacích, ale i běžné výstavbě, lze stavby doplnit zařízením na zásobování energií z obnovitelných místních zdrojů a jednoduchou vzduchotechnikou a tak překlenout např. výpadky el. proudu ze sítě, domy mohou být zcela autonomní, konstrukce snese i zatížení stožárem
- možný je rychlý převoz celých objektů nebo částí na autě, protože je lze vyzvednout jeřábem a naložit na nákladní auto, domy lze demontovat a snadno recyklovat.

Na všechny tyto situace by měl bezpečný – odolný - bezbariérový dům umět reagovat a umožňovat snazší překonání těchto kritických období. Mimo tato období představuje vytvoření nových pracovních příležitostí a programů, úspory energií, vody a surovin, stabilizaci obyvatelstva v sídelní struktuře.

Dům VAULT byl zkonstruován na základě požadavku rychlé výstavby objektů zejména v nestabilních oblastech, tedy požadavku bezpečného domu do území postižených sesuvy, zemětřesením, povodněmi apod. Základní předností je prostorová tuhost konstrukce, která umožňuje minimalizovat základové a střešní konstrukce. Současně je výstavba velmi rychlá a přesná, využívá se montáž z několika typizovaných konstrukčních prvků.

Dům je navrhován v modulových řadách – na jednu, dvě, tři a více kleneb vedle sebe, na jednu, dvě, tři klenby na sobě, a na libovolný počet modulů za sebou (typ hangár). Základní modul je rozměrů 250 x 250 cm. Využívají se tyto základní stavební prvky: deska, pás, pilíř, klenba a stěna. Lze využít různé druhy materiálů a zdění – cihly, tvarovky, monolit i panely. Výhodná je kombinace těchto možností. Prvky lze spojovat svařováním, stažením táhly, zabetonováním nebo i jen prostým zásypem zeminou. Konstrukci lze doplnit různými druhy tepelné i vodotěsné izolace.

Malý povrch pláště snižuje nároky na množství potřebných hmot, na izolaci proti dešťovým srážkám, rovněž snižuje i nároky na chlazení, případně vytápění vnitřního prostoru atd. V případě porušení pláště nadměrným rázovým zatížením, např. pádem letadla nebo jiného velmi hmotného tělesa, může sice dojít k průrazu pláště nebo k jeho omezené destrukci, ale konstrukce předmětné stavby znemožňuje její rozpad na malé části. V takto poškozené budově dojde k vytvoření velkých dutin, ve kterých mohou obyvatelé přežít.

Výhodou je velmi rychlé stavění z prefabrikátů pomocí autojeřábu (lze montovat i pouze na štěrkový podsyp). Další dozdívky a úpravy lze již dělat svépomocí. Celý dům je možné zasypat zeminou a osázet jako vegetační střechu s mokřady. Okenní a dveřní otvory je vhodné umístit do čelních stěn. Pokud mají být vsazeny do klenby, je vhodné použít prefabrikovaný dílec. Domy lze skládat do řad nebo skupin (stavební moduly) - domy vykazují dobré feng-shui, projevuje se v nich odrušení geopatogenních zón (působení klenby, sítě).

Čtěte více >

Klíčová slova:
dům, bezpečí, klenba, odolnost, konstrukce

Číslo patentu nebo užitného vzoru:
v řízení

Stupeň rozpracování:
2. Projekt ve vývoji

Rozsah vlivu:
4. Komerční využití pro veřejnost

Míra úspornosti:
4. Poměrně velký vliv na úspory

Určeno pro:
4. Pro velké výrobce

Předpokládaná cena výrobku v řádech (Kč):
5. Více než desetitisíce Kč nebo tisíce E

Nabízený podíl na vývoji - výrobě:
3. Do 50%

Významnost nápadu:
3.67

Diskuze k nápadu:

Přidat komentář nebo otázku