Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O ochraně duševního vlastnictví

Vloženo: 11.01.2017
Ochrana duševního vlastnictví patří rozhodně k oblastem, kterým by pod­nikatelé i obchodní a výrobní spo­lečnosti měli věnovat trvalou po­zornost. Preventivní péče a včasná ochrana inovativních řešení, ob­chodních značek a firemního know-how se rozhodně vyplácí.
 

Jak je to s ochranou duševního vlastnictví, tedy nápadů a vynálezů, na to jsme se zeptali ing. Jiřího Sedláka, Evropského patentového a známkového zástupce (PatentCentrum Sedlák & Partners, s. r. o.). Ochrana duševního vlastnictví patří podle jeho zkušeností rozhodně k oblastem, kterým by pod­nikatelé i obchodní a výrobní spo­lečnosti měli věnovat trvalou po­zornost. Preventivní péče a včasná ochrana inovativních řešení, ob­chodních značek a firemního know-how se rozhodně vyplácí. Je poměrně častá chyba, že podnikatel začne právní záležitosti spo­jené s ochranou řešit až ex post, tzn. teprve poté, co mu někdo výsledek jeho práce zcizí, nebo na něm začne parazitovat.

 

Duševní vlastnictví se dělí na dvě hlavní skupiny, a to na předměty práv autorských a předměty průmyslového vlastnictví. Před­měty autorských práv jsou např. autorská díla literární, umělecká, vědecká, u výrob­ních společností je to nejčastěji projektová dokumentace, design nebo software. Mezi předměty práv průmyslových spadají patenty, užitné a průmyslové vzory, práva na označe­ní (obchodní firmy, ochranné známky, ozna­čení původu), ale také např. obchodní tajem­ství a know-how.

Již při zahájení podnikání je třeba zvo­lit vhodnou obchodní firmu, provést i re­šerši v rejstříku zapsaných ochranných zná­mek, aby později nedošlo ke kolizi. Obchodní firma nemusí být nutně totožná s označe­ním, pod kterým bude firma uvádět na trh své výrobky nebo služby. Toto označení lze chránit registrovanou ochrannou známkou, ať již v ČR, v EU nebo jinde. Za nejcenněj­ší ochranné známky současnosti jsou pova­žovány např. APPLE, Coca-Cola, Google aj.

 

U firem a institucí zabývajících se vývo­jem nebo výzkumem je důležitější ochrana inovativních technických řešení. Je možné volit mezi patentem a užitným vzorem, kte­rý má oproti patentu rychlejší proces získá­ní ochrany, ale naproti tomu kratší maximál­ní dobu ochrany.

 

Nemá-li přihlašovatel rozsáhlé zkušenosti s ochranou duševního vlastnictví, je nejlepší využít odborné poradenství u patentového zá­stupce registrovaného v Komoře patentových zástupců ČR. Patentový zástupce provádí re­šerši novosti vynálezu, přičemž se také zjistí, zda nový výrobek nebude po uvedení na trh porušovat patentová práva třetích osob. Paten­ty nalezené při rešerši slouží také jako inspirace pro další vývoj. Pa­tentová ochrana je silně formalizovaná a bez pomoci zkušeného pa­tentového zástupce v podstatě není možné sestavit takovou patentovou přihlášku, která by vedla k uděle­ní silného patentu, jehož cílem je zejména legální a účinný monopol na trhu.